Rescue| Záchranari| Air rescue| Crash rescue| Dive rescue| Dog rescue| Fire rescue| Mountain rescue| Road rescue 
Cave Rescue| Mine Rescue| SAR| Emergency
Hľadaj|Index|E-mail|Príhovor|Charakteristika|Partneri|Redakcia| Hľadáme kolegov|Registrácia/editácia
TEMPUS GROUP
Profesionálne e-business riešenia
 
 
 
 
© 2000 - 2011, RTS
A. Bernoláka 436
013 03 Varín
Slovakia
GSM: 00421/905 569 257

KTO ČÍTA RESCUE.sk, TEN JE PRIPRAVENÝ, NEVÁHAJ A PRIDAJ SA MEDZI NÁS !


Požiadavky na hračky pre deti do 14 rokov
 
Pri predaji hračiek bezpečnosť a značenie sa musí zabezpečiť v zmysle normy STN EN 71-1 Bezpečnosť hračiek, ktorá nadobudla platnosť v júni 2000. Stanovuje požiadavky a metódy skúšok mechanických a fyzikálnych vlastností hračiek.
 
Za hračku sa považuje každý výrobok, ktorý je výrobcom, alebo dovozcom označený slovne "hračka".
 
Za hračku sa nepovažujú napr. :
 • vianočné ozdoby a ostatné ozdoby (Veľká noc, karnevaly...)
 • modely originálnych výrobkov vyrábané v zmenšenom meradle, určené pre dospelých zberateľov
 • športové potreby
 • vybavenie určené na ihrisko
 • vybavenie pre vodné športy vykonávané v hlbokej vode
 • folklórne a dekoračné bábiky a ostatné podobné výrobky určené pre dospelých zberateľov
 • zábavné prostriedky umiestňované na verejne prístupných miestach
 • skladačky určené pre špecialistov
 • vzduchové pušky a vzduchové pištole - zbrane, ktoré využívajú vysoko stlačený
 • vzduch a iné.
Všetky druhy hračiek sú určenými výrobkami a musí byť na ne vyhlásená zhoda s technickými požiadavkami podľa zákona o zhode.
 
SOI pri kontrole preveruje požiadavky na označovanie. To znamená, že hračka musí byť označená :
 • výrobcom, prípadne dovozcom a dodávateľom,
 • názvom = hračka (u elektrických hračiek model alebo typ),
 • minimálny vek dieťaťa, pre ktorý je hračka určená,
 • upozornenie na nebezpečenstvo a návody na používanie (ak to charakter hračky vyžaduje).
Hračky, ktoré nie sú určené pre deti do 36 mesiacov :
 
Ak to charakter hračky vyžaduje, musí sa určiť, že sa musí používať pod dohľadom dospelej osoby. Hračky, ktoré nie sú určené pre deti do 36 mesiacov, musia byť označené: "Nevhodné pre deti do 36 mesiacov", alebo "Nevhodné pre deti do 3 rokov" spolu so stručným vyznačením osobitného nebezpečenstva vyvolaného týmto obmedzením (napr. z dôvodu malých častí). Upozornenie na vekovú skupinu možno nahradiť grafickým symbolom. Plyšové hračky sa podľa uvedenej normy považujú za hračky určené pre deti do 36 mesiacov a nemusia byť označené vekovou skupinou. Upozornenie na vekovú skupinu sa musí zreteľne a čitateľne nachádzať buď na hračke samotnej alebo na jej maloobchodnom balení. Vyznačenie osobitného nebezpečenstva sa môže nachádzať na letáčiku alebo v návode na používanie.
 
Latexové balóny :
 
Ich balenie musí obsahovať - Upozornenie ! Deti do ôsmich rokov sa môžu uškrtiť alebo udusiť nenafúkanými alebo prasknutými balónmi. Vyžaduje sa dohľad dospelých. Nenafúkané balóny udržiavať mimo dosahu detí. Prasknuté balóny okamžite znehodnotiť. Na balení z balónov z latexu sa musí vyznačiť: "Vyrobené na báze prírodného kaučuku".
 
Hračky určené na to, aby niesli hmotnosť dieťaťa :
 
Kĺzačky, visuté hojdačky a kolesá, visuté hrazdy, laná a podobné hračky prichytené na nosník a ostatné hračky určené na to, aby niesli hmotnosť dieťaťa musia obsahovať návod, ktorý upozorňuje na potrebu robiť kontroly a údržbu hlavných častí - závesov, príchytiek..- v pravidelných intervaloch, s poukázaním na to, že ak sa kontroly neuskutočňujú, hračka by sa mohla prevrátiť alebo spôsobiť pád. Všade tam, kde sa to dá použiť, návod sa musí nalepiť na hračku. Taktiež sa musí uviesť návod na správne zostavovanie hračky, vyznačujúc tie časti, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvá, ak sa hračka nezostaví správne. Musí sa uviesť aj osobitná informácia, ktorá sa týka vhodného základného povrchu.
 
Hračky do vody :
 
Hračky, alebo ich balenia musia obsahovať toto upozornenie: "Upozornenie ! Používať len vo vode primerane hlbokej dieťaťu a pod dohľadom." Toto upozornenie musí byť nezmazateľné a takou farbou, ktorá kontrastuje s telesom hračky. Výška písmen musí byť minimálne 3 mm a označenie na nafukovacích hračkách nesmie byť ďalej ako 100 mm od jedného z otvorov na nafukovanie vzduchu. Žiadny reklamný alebo nápadný text nesmie uvádzať alebo naznačovať, že dieťa bude bezpečné s takouto hračkou, ak sa ponechá bez dozoru.
 
Funkčné hračky :
 
Musia na balení obsahovať upozornenie: "Upozornenie ! Používať pod priamym dohľadom dospelých".
Taktiež sa musia k týmto hračkám priložiť pokyny, ktoré uvádzajú pracovný návod,
ako aj predbežné opatrenia, ktoré musí používateľ dodržať s upozornením, že zanedbanie týchto opatrení by mohlo vystaviť používateľov nebezpečenstvu.
Obyčajne to súvisí so spotrebičom, alebo výrobkom, ktorého zmenšeným modelom alebo napodobeninou je hračka. Musí tak isto vyznačiť, že hračka sa musí uchovávať mimo dosahu veľmi malých detí.
 
Funkčné ostré hrany a hroty :
 
Pri hračkách, ktoré obsahujú funkčné ostré hrany alebo ostré hroty sa musí pozornosť upriamiť na predpokladané nebezpečenstvá takýchto hrotov a hrán a uviesť na balení a aj v návode na použitie priloženom k hračke, ak je to vhodné.
 
Strely (projektily) :
 
Hračky so strelami musia mať priložený návod na použitie, v ktorom sa upriamuje pozornosť na nebezpečenstvá pri používaní iných striel ako tých, ktoré dodáva alebo odporúča výrobca. Hračky schopné vymrštiť strelu s kinetickou energiou väčšou ako 0,08 J musia obsahovať toto upozornenie: "Upozornenie! Nemieriť do očí alebo do tváre".
 
Napodobeniny ochranných masiek a prílb :
 
Hračky, ktoré sú napodobeninami ochranných masiek a prílb (napr. motocyklových, požiarnických a priemyselných bezpečnostných prílb) a ich balenie, ak sú zabalené, musia obsahovať toto upozornenie: "Upozornenie! Toto je hračka. Neposkytuje ochranu!
 
Šarkany ako hračky :
 
Šarkany ako hračky a iné hračky na lietanie so šnúrami presahujúcimi 2 m, ktoré hmotne spájajú hračku s dieťaťom, musia obsahovať toto upozornenie: "Upozornenie! Nepoužívať v blízkosti vedení vysokého napätia alebo počas búrky".
 
Kolieskové korčule a skejtbordy ako hračky :
 
Kolieskové korčule a skejtbordy pre deti, ponúkané na predaj ako hračky, musia obsahovať toto upozornenie: "Upozornenie! Odporúča sa nosiť ochranný výstroj". Okrem toho ešte návod na použitie musí obsahovať pripomienku, že hračka sa má používať opatrne, pretože si vyžaduje veľkú zručnosť, aby sa tak predišlo pádom alebo zrážkam, ktoré by mohli spôsobiť poranenie používateľa a tretej nezúčastnenej osoby. Musia sa tak isto uviesť jednotlivé vyznačenia na odporúčaný ochranný výstroj (prilby, rukavice, chrániče na kolená, či ruky).
 
Hračky určené na napnutie cez kolísku, detskú postieľku alebo detský kočík :
 
Tieto druhy hračiek určené na napnutie pomocou povrázkov, šnúr, pružných materiálov alebo remienkov musia obsahovať toto upozornenie: "Upozornenie! Aby sa predišlo možnému poraneniu zamotaním, treba túto hračku odstrániť, ak sa dieťa začína dvíhať na ruky a kolená.
 
Hryzadlá naplnené kvapalinou :
 
Musia mať priložený tento návod: "Chladiť len v chladničke pre domácnosť, neumiestňovať do mraziacej časti".
 
Výbušné kapsle špeciálne zhotovené na použitie v hračkách :
 
Balenie výbušných kapslí musí obsahovať toto upozornenie:
"Upozornenie! Nestrieľať v uzavretom priestore alebo v blízkosti očí a uší. Nenosiť výbušné kapsle voľne vo vrecku".
 
Akustické hračky :
 
Hračky, ktoré emitujú vysoké zvukové hladiny alebo ich balenia, musia obsahovať toto upozornenie: "Upozornenie! Nepoužívať tesne pri uchu! Nesprávne použitie môže spôsobiť poškodenie sluchu." Pre hračky s výbušnými (perkusnými) hračkami sa doplní: "Nestrieľať v uzavretom priestore"!
 
Bicykle ako hračky :
 
Musia obsahovať toto upozornenie: "Upozornenie! Pri bicyklovaní sa odporúča nosiť ochrannú prilbu!" Okrem toho, návod na použitie musí obsahovať pripomienku, že takýto bicykel nie je vhodný na používanie na verejných komunikáciách. Rodičia alebo opatrovatelia by mali zaistiť, aby deti boli riadne poučené o používaní bicykla ako hračky, osobitne o bezpečnom používaní brzdových systémov.
 
Hračky určené na to, aby niesli hmotnosť dieťaťa :
 
Hračky, ktoré vzhľadom na ich konštrukciu, pevnosť, zhotovenie alebo iné okolnosti, nie sú vhodné pre deti nad 36 mesiacov, musia obsahovať upozornenie, napr. "Upozornenie! Nepoužívať pre deti nad 36 mesiacov" spolu so stručným vyznačením osobitného nebezpečenstva vyvolaného týmto obmedzením (napr. nedostatočná pevnosť). Upozornenie na vekovú skupinu sa musí zreteľne a čitateľne nachádzať na samotnom výrobku.
 
Hračky obsahujúce monofilové vlákna :
 
Hračky obsahujúce monofilové vlákna, ktorých dĺžka v natiahnutom stave je väčšia ako 50 mm, a ktoré sú prichytené k základnému tkanivu, musia mať takýto štítok: "Pozor! Nevhodné pre deti do 10 mesiacov z dôvodu dlhých vlasov.
 
Pokyny a návody na používanie pre elektrické hračky sú uvedené v norme STN EN 50088 :
 • Návody pre hračky s transformátorom a hračky na batérie musia uvádzať, že hračka sa nemá pripájať na väčší počet zdrojov napájania, než sa odporúča.
 • Hračky s vodičmi bez pripájacích konektorov musia byť vybavené návodom, ktorý uvádza, že vodiče sa nesmú zasunúť do elektrických zásuviek.
 • Návody hračiek s transformátorom musia obsahovať tieto základné pokyny...
Návody hračiek na batériu musia obsahovať podľa potreby tieto základné pokyny :
 • ako vyberať a vkladať batérie,
 • batérie, ktoré nie sú určené na nabíjanie, nesmú sa nabíjať,
 • akumulátory sa musia pred nabíjaním vyberať z hračky (pokiaľ sú vyberateľné)
 • vyberateľné akumulátory sa smú nabíjať iba pod dozorom dospelej osoby,
 • nesmú sa kombinovať rôzne typy batérií a používať dohromady použité a nové
 • batérie,
 • používať sa smú iba batérie totožné alebo rovnocenné odporúčanému typu,
 • batérie sa musia vkladať so správnou polaritou,
 • vybité batérie sa musia vybrať z hračky,
 • nesmú sa skratovať napájacie svorky.
Návody hračiek s transformátorom musia obsahovať tieto základné pokyny :
 • hračka nie je vhodná do 3 rokov,
 • hračka sa smie používať len s odporúčaným transformátorom,
 • transformátor nie je hračka,
 • hračky, ktoré sa môžu čistiť kvapalinou, sa pred čistením odpoja od transformátora.
Pokiaľ je pre bezpečnú prevádzku hračky potrebná údržba a čistenie, musia byť v návode na použitie uvedené príslušné zodpovedajúce podrobnosti. Tie musia požadovať, že transformátory a dobíjače akumulátorov, ktoré sa používajú spolu s hračkou, sa musia pravidelne preskúšavať, či nedošlo k poškodeniu prívodu, vidlice, krytu a ďalších častí a že v prípade takéhoto poškodenia sa hračka nesmie používať spolu s takýmto transformátorom alebo nabíjačom akumulátorov, pokiaľ poškodenie nebude odstránené.
 
Hračky, ktoré sa musia zostaviť, musia byť vybavené pokynmi týkajúcimi sa ich zostavy v prípade, ak :
 • sú určené na zostavenie pre samo dieťa
 • sú potrebné na bezpečný chod hračky.
Ak je hračka určená na zostavenie pre dospelú osobu, musí to byť uvedené.
Pokyny môžu byť umiestnené na hračke, pokiaľ sú viditeľné zvonku, na obale, na visačke alebo iných prostriedkoch, ktoré sú súčasťou hračky. Pokiaľ sú označenia alebo pokyny uvedené na obale, musí byť na ňom uvedené, že obal sa má zachovať, pretože obsahuje dôležitú informáciu.
 
Textilné hračky vrátane plyšových :
 
Musia byť označené aj spôsobom ošetrovania. Návod na ošetrovanie môže byť slovný alebo pomocou symbolov. Z grafických symbolov postačuje značenie prania alebo chemického čistenia. Nevyžaduje sa značenie piatimi symbolmi na trvale pripevnenej etikete.
 
Hračky na batérie musia byť označené :
 • menovitým napätím batérie vnútri priestoru pre batérie alebo na jeho povrchu,
 • symbolom pre jednosmerné napätie, ak je hračka vybavená puzdrom na batérie. Ak je použitá viac ako jedna batéria, má sa vyznačiť aj polarita, obrys batérie skutočnej alebo zmenšenej veľkosti v priestore pre batérie spolu s menovitým napätím batérie.
Hračky s transformátorom :
 • menovitým napätím vo V
 • symbolom pre jednosmerný alebo striedavý prúd, podľa druhu napájacieho prúdu
 • menovitým príkonom vo W alebo VA, ak sú väčšie ako 25 W alebo 25 VA
 • symbol pre transformátor musí byť uvedený na hračke. Takýto symbol musí byť aj na obale.
Údaj menovitého napätia a symbol druhu napájania musia byť umiestnené v blízkosti svoriek.
 
 
Zdroj :
Slovenská obchodná inšpekcia
ústredný inšpektorát
poštový priečinok 29
Prievozská 32
827 99 Bratislava 27
 
 
 

 
Naši partneri:

www.zachranari.sk

"V krízových situáciach čas a naše schopnosti sú rozhodujúcimi veličinami"

Chcete nám niečo napísať, resp. viete doplniť túto tému ? Privítame vaše návrhy, pripomienky, kritiku, atď. na našej adrese rescue@rescue.sk

 
Pomôžte nám zväčšiť počet čitateľov RESCUE.sk !
Povedzte o nás svojim priateľom, známym, či obchodným partnerom !
Aj takýmto spôsobom snáď zachránite ľudský život už dnes, možno aj svoj !
Ďakujeme !!!
 
© 2000 - 2006 RESCUE TEAM SLOVAKIA
 

 
 - profesionálny web hosting, registrácia domén, hardware, software
 - emaily pre záchranárov a pre všetkých, kt. majú v krvi "rescue"
RESCUE.sk je umiestnený na serveri firmy PEAR compE-mail
 
 
Každý život sa ráta ...
Ako vždy, ide o sekundy !!!
 
 
hore
TRIČKÁ
RESCUE TEAM
SLOVAKIA
a
MLADÝ ZÁCHRANÁR
do každej
rodiny!


Ďakujeme!

RESCUE TEAM SLOVAKIA

ATE - LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Špecializovaná predajňa zameraná na horolezectvo, turistiku a telemarkové lyžovanie

Profesionálne svietidlá a transportné boxy.

Stavebná činnosť, výroba a dodávka betónových zmesí, doprava a mechanizácia

Iný o nás

Naši sponzori

Hľadáme sponzorov