Rescue| Záchranari| Air rescue| Crash rescue| Dive rescue| Dog rescue| Fire rescue| Mountain rescue| Road rescue 
Cave Rescue| Mine Rescue| SAR| Emergency
Hľadaj|Index|E-mail|Príhovor|Charakteristika|Partneri|Redakcia| Hľadáme kolegov|Registrácia/editácia
TEMPUS GROUP
Profesionálne e-business riešenia
 
 
 
 
© 2000 - 2011, RTS
A. Bernoláka 436
013 03 Varín
Slovakia
GSM: 00421/905 569 257

KTO ČÍTA RESCUE.sk, TEN JE PRIPRAVENÝ, NEVÁHAJ A PRIDAJ SA MEDZI NÁS !


Evakuácia školy a detí
 
 1. Evakuácia školy.
 2. Evakuácia detí.
 
Evakuácia školy :
 
Najbežnejšia príčina evakuácie školy je požiar. Je ale potrebné poznať všetky riziká a možné dôsledky.
 
Doporučujeme
 
 
Počas nácviku evakuácie žiakov školy je potrebné sledovať jej priebeh a upozorniť na skutočnosti, ktoré negatívne ovplyvnili celkový priebeh evakuácie. Veľmi pozorne sledujeme reakcie a konanie žiakov. Napr. žiak sa môže počas ( skutočnej ) evakuácie impulzívne otočiť a rozbehnúť späť do triedy, pretože si v nej zabudol nejakú vec, treba na to myslieť!
 
Poznámka : učitelia musia byť oboznámení s rozmiestnením hasiacich prístrojov, hydrantov a ďalších pomôcok určených na hasenie a musia ovládať ich použitie. Hlavne pozor na hasenie zariadení a prístrojov pod napätím! Hrozí riziko zasiahnutia elektrickým prúdom pri použití elektricky vodivého hasiaceho média, napr. hasenie vodou. Musíme si uvedomiť, že aj v elektických zástrčkách je elektrický prúd, ktorý nás môže zasiahnúť, ak vodivým hasiacim médiom zasiahneme elektrickú zástrčku. Preto je potrebné odpojiť daný objekt od elektrickej energie pred použitím elektricky vodivého hasiaceho média, ak pri hasení požiaru hrozí riziko zasiahnutia zdrojov elektrického prúdu. Ešte raz : v prípade požiaru je potrebné daný objekt odpojiť od elektrického prúdu a uzatvoriť prívod plynu!
 
Základné pravidlá :
 
Pri skutočnom ohrození a nutnej evakuácii školy nie je dobré deťom povedať skutočný stav situácie, napr. že horí zemepisný kabinet a pod. Je veľký rozdiel nacvičovať s deťmi evakuáciu a robiť ju na ostro! Preto pre jednotlivé riziká majú pracovníci školy pripravené dohodnuté výrazy. Napr. pri požiari sa môže vyhlásiť rozhlasom : hlásenie riaditeľa školy - vyhlasujem cvičnú evakuáciu školy, "kohút je na streche" ( nič lepšie ma nenapadlo, deti sa tomu možno zasmejú a atmosféra sa uvoľní ). Zreteľne ( najlepšie aspoň dvakrát ) sa povie, ktoré chodby ( komunikácie ), poprípade schodisko nesmie byť použité.
 
Poznámka : trasa - trasy evakuácie musia byť overené a dostatočne bezpečné počas predpokladanej doby trvania evakuácie!
 
V prípade evakuácie školy sa okamžite zaistí preverenie únikových východov, či sú odomknuté, resp. odomknú sa. Nesmie nastať situácia, že žiaci sa dostanú k uzamknutým dverám, veľmi rýchlo by mohla nastať panika!
 
V škole je ohlasovňa požiaru, väčšinou sa jedná o riaditeľňu. Ak spozoruje požiar žiak, okamžite o tom informuje najbližšieho učiteľa, ktorý zabezpečí: buď prvotný hasiaci zásah ( žiaci nesmú pomáhať pri hasení požiaru! ), alebo zabezpečí si pomoc ( je potrebné zamedziť šíreniu požiaru a dymu zatváraním dverí ), resp. zabezpečí privolanie hasičov a zabezpečí vyhlásenie evakuácie, ak je potrebná. Evakuáciu učiteľ po zvážení situácie vyhlási volaním dohodnutého výrazu, v našom prípade "kohút je na streche" a beží ohlásiť požiar na ohlasovňu požiaru, musí sa presne zadefinovať miesto a rozsah požiaru, zadymenie a pod.
 
Školským rozhlasom zodpovedná osoba, resp. riadiaca osoba evakuácie vyhlási dohodnutý výraz pre požiar s tým, že je potrebné opustiť budovu. Zreteľne ( najlepšie aspoň dvakrát ) povie, ktoré chodby ( komunikácie ), poprípade schodisko(á) nesmú byť použité. Je vhodné zadefinovať miesto ( malo by byť všeobecne známe ), kde sa deti budú zhromažďovať ( napr. školský dvor ), a kde prebehne kontrola počtu žiakov.
 
Učitelia v jednotlivých triedach vyzvú žiakov, aby si vzali svoje veci ( za predpokladu, že je na to čas ), a aby sa zoradili vo vyrovnanom dvojrade pred dverami - trieda budovu opúšťa spoločne! Učiteľ zoberie triednu knihu ( preverenie počtu žiakov ) a žiakom presne vysvetlí cestu, ktorou opustia školu. Opatrne otvorí dvere ( viď. požiar budovy ) a preverí, či je možné použiť danú únikovú cestu ( jej začiatok ) na evakuáciu. Ak je v poriadku, povie žiakom, aby vyšli pred triedu. Učiteľ opticky preverí, či všetci žiaci opustili triedu. Ak situácia umožňuje spočítanie žiakov, učiteľ žiakov spočíta. Učiteľ ide prvý, žiaci za ním. Učiteľ neustále kontroluje žiakov za sebou a kontroluje situáciu v ich okolí.
 
Poznámka : v každej triede sú žiaci, na ktorých sa dá spoľahnúť, a ktorí sú fyzicki zdatní. Takýto žiaci ( aspoň dvaja ) by mali byť na konci dvojradu a kontrolujú priebeh evakuácie, t.j. pomáhajú učiteľovi. Treba dbať na to, aby sa nejaký žiak neschoval za závesy, za nábytok, za výklenok v stene a podobne ( buď zo strachu, alebo len tak...veď to poznáte, boli sme aj my žiaci... ). Počas evakuácie je potrebné sledovať žiakov, aby nezmenili dohodnutú únikovú cestu! Je dobré viesť žiakov počas nácvikov evakuácie k tomu, aby sa navzájom sledovali, kontrolovali a vzájomne si pomáhali - evakuácia je tímová práca! Ak by niekto zo žiakov zistiľ neprítomnosť nejakého spolužiaka, okamžite meno chýbajúceho spolužiaka nahlási učiteľovi.
 
Žiaci sa zhromažďujú na dohodnutom mieste, kde učiteľ okamžite kontroluje počet žiakov podľa triednej knihy. Stav žiakov nahlási osobe, ktorá má na starosti zhromaždisko, resp. nahlási počet zranených a druh poranení.
 
V prípade nepriaznivého počasia : dážď, silný vietor, sneženie, mráz, a pod. ( tma ), žiakov evakuujeme do najbližšej budovy, ktorá nie je ohrozená.
 
Riziká a výnimočné situácie :
 • hrozba násilného činu
 • únos
 • získanie rukojemníka ( rukojemníkov )
 • živelné pohromy
 • občianske nepokoje
 • únik plynu
 • explózia
 • bombový útok ( nálož )
 • nebezpečné materiály a priestory - elektrické rozvody, laboratória, chemické látky, horľavé látky, výbušné látky a pod.
 • biologický útok
 • riziko radiácie
 • epidémia
 • letecké nešťastie
 • zabarikádovanie sa podozrivých osôb
 • ostreľovač
 • chemické nehody
 • a pod.
Čo je potrebné pripraviť a ošetriť ?
 • pripraviť evakuačné trasy ( interné, externé )
 • mapu ciest - je potrebné presne vedieť, kam smerujú
 • vytvoriť plán budovy ( po jednotlivých poschodiach )
 • komunikáciu medzi jednotlivými školskými zariadeniami
 • určiť riziká vo vnútri školy
 • dohodnúť úkryty, miesta zhromaždenia - zhromaždisko, resp. úkryt musí byť bezpečný pre aktuálne riziko a kapacitne vyhovujúce ( interné - napr. horizontálna evakuácia, externé )
 • hlavné uzávery vody, plynu a elektrickej energie
 • zoznam dôležitých telefónnych čísel - napr. aj autobusová doprava
 • poznať kapacitu vlastných vozidiel ( vozidlá učiteľov a ostatného personálu )
 • určiť úlohy školského personálu
 • krok po kroku skúšať plány riešenia krízových situácií, ošetriť slabé miesta.
Osobná zodpovednosť pracovníkov školy pre ( úlohy školského personálu ) :
 • zoznam študentov ( denný zoznam )
 • zoznam personálu ( denný zoznam )
 • zoznam neprítomných ( študentov, učiteľov, ostatného personálu )
 • zoznam exkurzií, výletov, lekárskych prehliadok mimo školu a pod.
  Poznámka : je vhodné každý deň kompletovať zoznam študentov a personálu do špeciálneho formulára, nakoľko v prípade výnimočnej situácii počas evakuácie stačí zobrať jeden formulár ( v inom prípade triedne knihy ).
 • aktualizovaný telefónny zoznam pre kontaktovanie rodičov
 • fotografie študentov, učiteľov a ostatného personálu
 • na každom poschodí sú (mali by byť) skrine, ktoré obsahujú - mobilný telefón, vysielačku, batérky, lekárničku a pod. ( o umiestnení a vybavení skríň sú informovaní iba učitelia, ktorí od nich majú kľúč ).
Ďalšie informácie :
 • v škole musí byť tím zdravotníkov a vyhľadávací tím, pozostávajúci z učiteľov a ostatného personálu

 • evakuáciu je potrebné koordinovať - riadiaci tím

 • evakuačné cesty musia byť udržiavané cez zimu - musia byť bez snehu

 • zhromaždisko - oddelené priestory pre študentov a prichádzajúcich rodičov

 • je potrebné poznať miesta, ktoré vyhovujú podmienkam pre pristátie vrtuľníkov. Ak je potrebná letecká záchrana, napr. prevoz zraneného, zabezpečíme voľnosť zvolenej pristávacej plochy a okolia

 • máme pripravené vhodné miesto na uchytenie "pančuchy", resp. menšej vlajky, pre "zviditeľnenie" smeru vetra - pristávanie vrtuľníka, šírenie splodín horenia, šírenie otravných látok a pod.

 • taktiež je potrebné mať pripravené ( naplánované ) plochy pre príjazd sanitných vozidiel, hasičov, záchranárskych tímov, polície a pod.

 • plány nemôžu byť poskytované učiteľom (riziko ich poskytnutia tretej osobe), resp. iným zamestnancom. Plány nesmú byť odkladané v triedach, ale na dohodnutom a bezpečnom mieste.
Ako vypracovať kvalitný evakuačný plán školy ? Je potrebné spolupracovať s(o) :
 • políciou
 • hasičmi
 • zdravotníckymi zariadeniami
 • miestnymi záchranárskymi zložkami
 • autobusovou dopravou
 • ďalšími organizáciami a inštitúciami
 
hore
 
 
Evakuácia detí :
 
Pri evakuácii detí musíme byť veľmi pozorní a deti je potrebné osobne dopraviť do bezpečia. Vždy je potrebné presne vedieť počet detí, pred a po evakuácii sa pozorne spočítajú. Nezabudnite, že dieťa sa môže skryť pod posteľ, do skrine, na záchode, za záves v izbe a pod. Tých miest je pomerne veľa, pretože dieťa ešte nie je príliš vysoké a zmestí sa aj do väčšej škatule. Evakuácia detí je pomerne náročná a trvá dlhšie ako evakuácia dospelých ľudí. Čím viac dospelých ľudí realizuje evakuáciu detí, napr. zo škôlky, tým je to lepšie. Dospelé osoby musia udržať medzi deťmi pokoj, nesmie vzniknúť panika. Dieťa rýchlo vycíti, že sa niečo deje, ak dospelá osoba bude nepokojná, myslite na to!
 
Najbežnejšia príčina evakuácie detí je požiar. Ak zaregistrujete požiar, okamžite opustite s deťmi ohrozený priestor. Okamžite znamená to, že nesmiete strácať ani sekundu! Deti si zoraďte a v skupine opustite ohrozený priestor, nebežte, deti by popadali a celkový čas evakuácie by sa predĺžil. Dospelá osoba musí byť na začiatku skupiny a na konci, sledujte, či sa nejaké dieťa náhodou neoddelí od skupiny. Ak dospelá osoba je sama, musí evakuáciu detí zvládnuť sama. Hlavne treba dávať pozor, aby nejaké dieťa nezaostalo alebo nezmenilo trasu evakuácie, mohlo by zostať v ohrozenom priestore!
 
hore
 
 
Autor : Samuel Hruškovic, rescue.sk team
 
 

 
Naši partneri:

www.zachranari.sk

"V krízových situáciach čas a naše schopnosti sú rozhodujúcimi veličinami"

Chcete nám niečo napísať, resp. viete doplniť túto tému ? Privítame vaše návrhy, pripomienky, kritiku, atď. na našej adrese rescue@rescue.sk

 
Pomôžte nám zväčšiť počet čitateľov RESCUE.sk !
Povedzte o nás svojim priateľom, známym, či obchodným partnerom !
Aj takýmto spôsobom snáď zachránite ľudský život už dnes, možno aj svoj !
Ďakujeme !!!
 
© 2000 - 2006 RESCUE TEAM SLOVAKIA
 

 
 - profesionálny web hosting, registrácia domén, hardware, software
 - emaily pre záchranárov a pre všetkých, kt. majú v krvi "rescue"
RESCUE.sk je umiestnený na serveri firmy PEAR compE-mail
 
 
Každý život sa ráta ...
Ako vždy, ide o sekundy !!!
 
 
hore
TRIČKÁ
RESCUE TEAM
SLOVAKIA
a
MLADÝ ZÁCHRANÁR
do každej
rodiny!


Ďakujeme!

RESCUE TEAM SLOVAKIA

ATE - LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Špecializovaná predajňa zameraná na horolezectvo, turistiku a telemarkové lyžovanie

Profesionálne svietidlá a transportné boxy.

Stavebná činnosť, výroba a dodávka betónových zmesí, doprava a mechanizácia

Iný o nás

Naši sponzori

Hľadáme sponzorov