Rescue| Záchranari| Air rescue| Crash rescue| Dive rescue| Dog rescue| Fire rescue| Mountain rescue| Road rescue 
Cave Rescue| Mine Rescue| SAR| Emergency
Hľadaj|Index|E-mail|Príhovor|Charakteristika|Partneri|Redakcia| Hľadáme kolegov|Registrácia/editácia
TEMPUS GROUP
Profesionálne e-business riešenia
 
 
 
 
© 2000 - 2011, RTS
A. Bernoláka 436
013 03 Varín
Slovakia
GSM: 00421/905 569 257

KTO ČÍTA RESCUE.sk, TEN JE PRIPRAVENÝ, NEVÁHAJ A PRIDAJ SA MEDZI NÁS !


Letecká záchrana
 
 1. Vrtuľník možno vyžiadať za týchto podmienok.
 2. Výber pristávacích plôch.
 3. Druhy činností v leteckej záchrannej službe.
 4. Letecká evakuácia ohrozených osôb z budov.
 5. Taktika LZS pri lesnom požiari.
 6. Náhle zmeny počasia v horských oblastiach a LZS.
 7. Padanie kameňov.
 8. Pristávanie v teréne s priečnym sklonom.
 
Činnosť vrtuľníka je obmedzená letovými minimami, ktoré ustanovujú letecké predpisy. Vrtuľník možno vyžiadať za týchto podmienok :
 • horizontálna dohľadnosť je väčšia ako 800 m,
 • rýchlosť vetra je menšia ako 8. stupeň Beaufortovej stupnice ( 8. stupeň - búrlivý vietor, 62 - 74 km/hod., odlamuje vetvy, chôdza proti vetru je takmer nemožná ),
 • nevyskytujú sa silné vzduchové turbulencie,
 • nepadá mrznúci dážď,
 • v mieste zásahu nie je búrka,
 • v noci možno let vyžiadať len v prípade horizontálnej letovej dohľadnosti väčšej ako 5 km, a ak je výška mrakov väčšia ako 450 m.
Tieto údaje slúžia ako podklady pre rozhodovanie, či je možné vyžadovať nasadenie vrtuľníkov na záchrannú akciu. V praxi rozhodnutie o vykonaní letu vrtuľníka vykoná veliteľ vrtuľníka - pilot. Je vhodné s ním možnosť zásahu konzultovať.
 
hore
 
 
Výber pristávacích plôch :
 • pre pristátie a vzlet voľná plocha 40 m dlhá v smere pristátia a 30 m široká, rovnou plochou pre dosadnutie v rozmeroch 5x5 m

 • od okrajov plochy pre dosadnutie vo vzdialenosti 10 m od rotora a 10 m od chvostovej vrtule môžu byť prekážky do výšky 1 m

 • priečny sklon plochy pre dosadnutie je maximálne 5°, pokiaľ je väčší nie je možné vrtuľník vypnúť na voľnobeh

 • v blízkosti miesta pristátia sa nesmú nachádzať nijaké predmety, ktoré by mohli vzlietnuť vplyvom rotorového prúdenia

 • v prípade nejasnosti o pristávacej ploche je nutné vysadiť operátora LZS, alebo leteckého záchrancu a pristáť podľa jeho pokynov

 • pristátie na snehovú plochu je sprevádzané veľkým vírením snehu, ktoré môže znemožniť pristátie, preto je vhodné pred pristátim snehovú plochu upraviť ( strojne uvalcovať, ušliapať a pod. )

 • vrtuľník nenavádzať do preliačín a úvozov, ale na vyvýšené miesta
hore
 
 
Druhy činností v leteckej záchrannej službe :
 • Primárne lety sa vykonávajú za účelom okamžitej prepravy záchranného tímu, potrebného záchranného a zdravotníckeho materiálu na miesto nešťastia. Po zabezpečení základných životných funkcií zranených a príprave na transport nasleduje preprava pacienta do príslušného zdravotníckeho zariadenia.

 • Sekundárne lety sa vykonávajú v prípade nutnej prepravy pacienta zo zdravotníckeho zariadenia do špecializovaného zdravotníckeho zariadenia.

 • Pátracie lety sa vykonávajú pri pátraní po nezvestných a zblúdilých osobách, osobách ktoré prežili živelné pohromy, katastrofy a nehody pri ktorých hrozí z dôvodov omeškania strata zdravia alebo smrť. Pátracie lety prechádzajú v primárny let v prípade nutnosti poskytnutia pomoci.

 • Sanitné lety sa vykonávajú keď treba previezť pacientov zo zdravotníckeho zariadenia do zdravotníckeho zariadenia na základe posúdenia lekára, alebo ako nadštandardná služba.

 • Repatriačné lety sa vykonávajú za účelom prevozu pacienta zo zahraničia do domáceho zdravotníckeho zariadenia, alebo naopak.

 • Ostatné nutné lety sa vykonávajú napr. pri prevoze krvi, transplantov, operačných a transplantačných tímov a pod.

 • Lety za účelom záchrany majetku sa vykonávajú v prípadoch požiarov, katastrof, hromadných nešťastí a pod.

 • Lety za účelom zdravotného zabezpečenia športových a iných hromadných podujatí.
hore
 
 
Letecká evakuácia ohrozených osôb z budov :
 
Rozsiahle záplavy, požiare výškových budov a hotelov donútia ľudí hľadať útočisko na strechách budov.
 
Pri požiari výškových budov postup leteckých záchranných prác závisí najmä od zadymenia v mieste zásahu. Ľudia sa na streche zhromaždia v miestach, kde nezasahuje zadymenie. Do týchto miest zlaní záchranár špecialista a organizuje nastupovanie do hromadných prostriedkov evakuácie, prípadne ukotvenie dvojíc evakuovaných do podvesného lana.
Taktiež jeho úlohou je odstrániť voľné predmety ako plechy, kusy starej krytiny, ale aj vyčnievajúce antény, hromozvody a ďalšie prvky. Najväčšie nebezpečenstvo pre prerušenie prác hrozí z rozšírenia zadymenia a tým nemožnosti orientácie vrtuľníka v dymovom mraku.
 
Pri požiaroch s veľkým zadymením sa ľudia v akútnej potrebe uniknúť horúcim splodinám horenia často uchyľujú na balkóny, parapety, konštrukcie a iné architektonické výčnelky stavby. Takéto prípady sú záchranári nútení riešiť využitím evakuácie ohrozených v podvese.
 
Taktika zásahu LZS závisí od stúpavých vzdušných prúdov na slnečnej strane stien budov, od smeru vzdušného prúdenia a od turbulentného prúdenia na záveternej strane, ktoré je nebezpečné.
 
hore
 
 
Taktika LZS pri lesnom požiari :
 
Treba brať do úvahy, že oheň sa najrýchlejšie šíri povetre a vrtuľník pristáva proti vetru. Treba počítať s možnosťou rýchleho rozšírenia požiaru, hlavne suchých tráv a nízkeho podrastu. Preto osoby, ktoré budú evakuované letecky z ohrozenej oblasti požiarom sa musia nachádzať v dostatočnej vzdialenosti od ohňa a na mieste, ktoré umožňuje bezpečné pristátie a odlet vrtuľníka, za predpokladu, že takéto miesto je k dispozícii v danej lokalite, v ktorej sa nachádzajú ohrozené osoby.
 
Tepelné prúdenie zohriateho vzduchu v okolí veľkého požiaru vytvára nestabilné vzdušné prúdy. Preto pilot vrtuľníka musí udržiavať dostatočný odstup nielen od stúpavých prúdov horúceho dymu a vzduchu, ale aj pri pristávaní dbať na nasávanie vzduchu ohňom a zohľadniť smer vetra.
 
hore
 
 
Náhle zmeny počasia v horských oblastiach a LZS :
 
Ako jeden z najnebezpečnejších zvratov počasia sa javí vystúpenie nízkej oblačnosti hore horskou dolinou a uzavretie vrtuľníku v mraku. Inou nepríjemnou situáciou je prudké ochladenie pod bod mrazu. Vzdušná vlhkosť v takomto prípade začína tvoriť námrazu a zabráni vrtuľníku v lete. Tak isto okrajové oblasti tlakových zmien v ovzduší vyvolávajú náhle presuny vzdušných más, ktoré sa prejavujú ako silný nárazový vietor. Medzi nebezpečné zmeny počasia môžeme zaradiť aj prevalenie zadržiavanej zrážkovej činnosti cez hlavné hrebene pohorí a náhle obmedzenie viditeľnosti.
 
hore
 
 
Padanie kameňov :
 
V nepriaznivom teréne pri špeciálnej činnosti môže dôjsť vplyvom chodu rotora a turbín k padaniu uvoľnených skál, alebo kusov ľadu či snehu. Tieto úlomky môžu nebezpečne poškodiť listy rotora alebo vrtuľník.
 
hore
 
 
Pristávanie v teréne s priečnym sklonom :
 
Pokiaľ terénne podmienky nedovoľujú pristátie na rovnú plochu, pilot podľa vlastného uváženia má možnosť pristátia aj v šikmom teréne opretím vrtuľníka na časť podvozkovej skupiny. Vystupovanie z vrtuľníka sa vykonáva buď na strane k svahu, alebo na strane od svahu, pri opretí vrtuľníka na pravú alebo ľavú podvozkovú skupinu podľa smeru príletu a technického usporiadania vrtuľníka ( možnosti vystupovania len z jedných dverí, alebo z oboch strán ), alebo opretím vrtuľníka čelne k svahu, potom je možné vystupovanie ako z pravej, tak aj z ľavej strany vrtuľníka, podľa jeho usporiadania.
 
Pri tejto činnosti je nebezpečnou oblasťou okrem chvostovej vrtuľky aj časť prednej polosféry.
 
Z toho dôvodu je nutné približovať sa k vrtuľníku zo smeru kde rotor je vyššie nad terénom, ak je potreba obísť vrtuľník, tak smerom dopredu, v tesnej blízkosti vrtuľníka. Výnimočne je možné sa priblížiť aj zo zadnej polosféry, pričom je nutné starostlivo sa vyhnúť oblasti chvostovej vrtule.
 
Pri vystupovaní, nastupovaní a nakladaní pacienta do vrtuľníka v šikmom teréne musí záchranca počítať so zväčšenou výškou podlahy paluby od terénu. Pri nakladaní pacienta v nosidlách musí záchranca počítať s pomocou náležite poučených osôb. Pohyb osôb si v takomto prípade riadi záchranca na zemi a sám nastúpi do vrtuľníka až po odvedení pomocných osôb do bezpečnej vzdialenosti od vrtuľníka. Vystupovanie, nastúpenie a naloženie pacienta do vrtuľníka je možné len v tom prípade, keď je vzhľadom na výšku podlahy od terénu fyzicky zvládnuteľné. V opačnom prípade je nutné tieto úkony vykonať iným spôsobom ( pomocou palubného žeriavu, resp. podvesu ), alebo premiestnením zraneného a záchrancov na iné vhodné miesto. O všetkej činnosti konanej týmto spôsobom musí byť informovaný veliteľ vrtuľníka. Nastupovanie, vystupovanie a nakladanie, alebo vykladanie materiálu, alebo pacienta sa môže vykonávať iba so súhlasom veliteľa vrtuľníka.
 
 
Doporučujeme
 
 
 
Zdroj : Radoslav Hájek, Organizácia záchrany.
 
 

 
Naši partneri:

www.zachranari.sk

"V krízových situáciach čas a naše schopnosti sú rozhodujúcimi veličinami"

Chcete nám niečo napísať, resp. viete doplniť túto tému ? Privítame vaše návrhy, pripomienky, kritiku, atď. na našej adrese rescue@rescue.sk

 
Pomôžte nám zväčšiť počet čitateľov RESCUE.sk !
Povedzte o nás svojim priateľom, známym, či obchodným partnerom !
Aj takýmto spôsobom snáď zachránite ľudský život už dnes, možno aj svoj !
Ďakujeme !!!
 
© 2000 - 2006 RESCUE TEAM SLOVAKIA
 

 
 - profesionálny web hosting, registrácia domén, hardware, software
 - emaily pre záchranárov a pre všetkých, kt. majú v krvi "rescue"
RESCUE.sk je umiestnený na serveri firmy PEAR compE-mail
 
 
Každý život sa ráta ...
Ako vždy, ide o sekundy !!!
 
 
hore
TRIČKÁ
RESCUE TEAM
SLOVAKIA
a
MLADÝ ZÁCHRANÁR
do každej
rodiny!


Ďakujeme!

RESCUE TEAM SLOVAKIA

ATE - LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Špecializovaná predajňa zameraná na horolezectvo, turistiku a telemarkové lyžovanie

Profesionálne svietidlá a transportné boxy.

Stavebná činnosť, výroba a dodávka betónových zmesí, doprava a mechanizácia

Iný o nás

Naši sponzori

Hľadáme sponzorov